Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Управљање људским ресурсима

  Ел. пошта Штампа

  ljudski_resursi_kruevac

  УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

   

  Одељење за управљање људским ресурсима је образовано Одлуком о организацији Градске управе града Крушевца ( Сл.лист града Крушевца бр.11/17 и 4/18), након ступања на снагу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Сл.гл.РС бр.21/2016 и 113/2017) који члановима 188-191 уређује питања управљања људским ресурсима.

  Закон, поред тога што поставља основе за увођење модерног система управљања људским ресурсима, прописује и обавезу јединица локалне самоуправе да се на систематски начин баве овим питањима. Такође, Закон успоставља начела каријерног службеничког система у органима АП и ЈЛС.

  У сладу са чланом 189 Закона прописано је да се послови управљања људским ресурсима односе на:

  1. Стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата;
  2. Припрему предлога Кадровског плана ( планирање људских ресурса према потребама посла );
  3. Организацију стручног усавршавања службеника ( стручно усавршавање је Законом предвиђено као право и дужност запослених );
  4. Процену ефеката спроведених обука;
  5. Анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника;
  6. Припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавње годишњег Програма стручног усавршавања;
  7. Анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника;
  8. Вођење кадровске евиденције запослених;
  9. Остале послове од значаја за каријерни развој службеника;

  Улога Одељења за управљање људским ресурсима је:

  - стара се о законитој и стручној приреми акта о организацији и систематизацији радних места указујући на стандардизовану примену правила за опис и разврставање радних места у складу са пословима који се обављају у управи;

  - труди се и осигурава да се радна места попуњавају стручним и квалитетним кадровима, уз поштовање принципа једнаких могућности за све;

  - да се комуникација са функционерима, службениицима на положају, руководиоцима организационих јединицама и свим запосленима остварује уз добро информисање, консултације и промоцију значаја доброг управљања људским ресурсима;

  - да повезује све организационе јединице и подржава их у остваривању радних задатака, остварењу бољих резултата и учинка;

  - да се стара о стручном усавршавању запослених;

  - да подржава креативност и иновативност запослених;

  - осигурава транспарентни поступак оцењивања који је заснован на јасно утврђеним мерилима;

  - пружа неопходну саветодавну подршку запосленима и помаже у решавању проблема и изазова;

  - стара се о поштовању организационих вредности и кодекса понашања службеника и намештеника у Градској управи.

   

   

  ДОКУМЕНТИ

   

   

  zakoni

   

   

   

   

   

   

  ЗАКОНИ:

  Закон о АП и ЈЛС ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон)

  Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон)

  Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Сл.гл.РС број 68/2015, 81/2016 и 95/18 )

  Закон о систему плата запослених у јавном сектору ( Сл.гл РС број 18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/18 и 86/19)

  Закон о платама службеника и намештеника у органима АП ЈЛС ( Сл.гл.РС број 113/2017, 95/18 и 86/19)

   

   

  Uredbe

   

   

   

   

   

  УРЕДБЕ:

  Уредба о оцењивању службеника (Сл. Гл. РС. Бр 2/2019)

  Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у АП ЈЛС  ( Сл.гл. РС број 95/16 );

  Уредба о интерном конкурсу ( Сл.гл.РС број 17/2016);

  Уредба о критеријумима за разврставање и мерилима радних места службеника у АП ЈЛС ( Сл.гл.РС бројÂ  88/16 и 113/2017);

  Уредба о критеријумима за разврставање и мерилима за опис радних места намештеника у АП ЈЛС ( Сл.гл.РС број 88/16 );

  Уредба о поступку за прибаљање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл.гл.РС број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015)

   

   

  odluke

   

   

   

   

   

  ОДЛУКЕ

  Одлука о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 11/17)

  Одлука о измени Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 4/18)

  Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 16/19)

  Одлука о измени Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 02/20)

   

   

  kadrovski_plan

   

   

   

   

  КАДРОВСКИ ПЛАН

  Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница за 2017.годину

  Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница за 2018.годину

  Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница за 2019.годину

  Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије за 2020. годину (Сл. лист града Крушевца бр. 16/19)

   

   

  Pravilnici

   

   

   

   

   

  ПРАВИЛНИЦИ

  Правилник у унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (Сл. лист града Крушевца бр. 5/18)

  Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (Сл. лист града Крушевца бр. 1/19)

  Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву и Служби месних заједница града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 6/20)

  Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби месних заједница, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 14/20)

   

  prirucnici_JLS

   

   

   

   

   

  ПРИРУЧНИЦИ

  Приручник о оцењивању службеника 2019. године

  Приручник за оцењивање службеника у локалној самоуправи

  Приручник за попуњавање радних места у локалној самоуправи

   

   

  resenja

   

   

   

   

  РЕШЕЊА

  Решење о образовању и именовању чланова Жалбене комисије града Крушевца

  Решење о утврђивању престанка дужности председника и именовању председника и члана Жалбене комисије Града Крушевца

  Решење о распореду радног времена у Градској управи града Крушевца

   

  Obrasci

   

   

   

   

  ОБРАСЦИ

  Обрасци за опис посла и разврставање радног места:

  Обрасци за стручно усавршавање:

  Обрасци за оцењивање службеника:

   

  Изјава о сагласности

  Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у граду Крушевцу

   

  Konkursi

   

   

   

   

   

  КОНКУРСИ

  Конкурси запошљавања у Градској управи града Крушевца

  Решење о избору кандидата за заменика начелника Градске управе

  Решење о неуспеху интерног конкурса

   

   

  kontakt

  Контакт

  Одељење за управљање људским ресурсима
  Адреса: Газиместанска 1, ( II спрат канц. 50)
  Тел. 037 414 750, 037 414850
  E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

   

   

   

   

   

   

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid