print_grb.png

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта за потребе доградње (фаза 1 и фаза 2) хладњаче за воће са пратећим садржајима спратности П, на кат. парц. бр. 18 и 19 КО Наупаре, у насељеном месту Наупаре

Штампа

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта  за потребе доградње (фаза 1 и фаза 2) хладњаче за воће са пратећим садржајима спратности П, на кат. парц. бр. 18 и 19 КО Наупаре, у насељеном месту Наупаре

 

1. Текст огласа

2. Идејно решење - графичка документација

3. Идејно решење - текстуална документација

4. Урбанистички пројекат - графичка документација

5. Урбанистички пројекат - текстуална документација