Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Одсек за друштвене делатности

  Ел. пошта Штампа
  Одсек за друштвене делатности врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених законом у области:
  • образовања,
  • културе,
  • физичке културе,
  • примарне здравствене заштите,
  • социјалне заштите,
  • дечје заштите,
  • борачко-инвалидске заштите
  • информисања;

  Одсек припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина, Градско веће, градоначелник и начелник управе из ове области;
  • врши надзор над радом установа у области друштвених делатности и припрема критеријуме за њихово финансирање;
  • учествује у планирању средстава за материјалне трошкове и инвестиције за предшколско, основно и средње образовање и друге установе и организације друштвенихделатности;
  • обавља послове ученичког и студентског стандарда;
  • врши послове инспекцијског надзора у предшколској установи, основним и средњим школама;
  • стара се о имплементацији и изменама стратешких докумената:
             - Локалног плана акције за децу
             - Стратегије развоја социјалне политике;
  • припрема нормативе и стандарде за обављање делатности установа социјалне заштите чији је оснивач град;
  • припрема и извршава прописе о правима у социјалној заштити и обављању послова државног старатеља;
  • издаје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите и утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите у складу са законом;
  • стара се о обезбеђивању услова за рад, одржавање и остваривање програма установа социјалне заштите чији је оснивач град као и организација социјалне заштите чија је делатност од интереса за град;
  • стара се обезбеђује услове за рад, одржавање и остваривање програма установа културе, услова за рад самосталних уметника, развоја културно-уметничког аматеризма и заштите културних добара;
  • предлаже расподелу средстава и стара се о реализацији пројеката организација из области друштвених делатности;
  • обавља поверене послове из области борачко-инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом.

  Врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених законом у области спорта и физичке културе;
  • припрема нацрте одлука и других аката из ове области које доноси Скупштина града, Градско веће и градоначелник;
  • врши надзор над радом установа и организација у области спорта;
  • послове који се односе на обезбеђивање услова за:
              - изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта у граду
              - помоћ у реализацији школских спортских такмичења на нивоу града, округа и Републике
              - старање о обезбеђивању посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима
  • припрема критеријуме за финансирање делатности организација у области спорта које је основао град и праћење реализације програма или делова програма других организација којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу града;
  • стара се о организовању и одржавању спортских такмичења и манифестација од значаја за град;
  • стара се о обезбеђивању услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији града.

   

  Подстицање различитих активности и програма младих и стварање услова за укључивање младиху друштвени живот и процесе одлучивања:
  • помоћ у стварању услова за организовање омладинских активности и делатности омладинских организација;
  • сарадња са локалним удружењима младих око имплементације локалних стратегија;
  • организовање различитих врста обука младих ради њиховог већег укључивања у неформално образовање, волонтерски рад и боље коришћење слободног времена;
  • припрема, прати и реализује локалне пројекте за младе у складу са националном стратегијом;
  • припрема критеријуме за суфинансирање пројеката омладинских удружења и пројеката који се баве младима;
  • врши и друге послове у складу са законом и одлукама Скупштине Града.

  Локација:Балканска 63 - 3. спрат
  Канцеларија: 4
  Телефон: +381 37 440810
  arr_left
   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid