print_grb.png

Друмски саобраћај

Штампа

Један од главних саобраћајних коридора је Е-75, који из југоисточне Европе води према Западној Европи, пресеца субрегион Крушевца са североисточне стране. Крушевац је са овим правцем повезан државним магистралним путем М-5 (Појате-Крушевац-Краљево) код Појата, на 21km од Крушевца, преко кога се читаво подручје прикључује на мрежу европских аутопутева.

 

Магистрални путни правац М-5 (Појате-Крушевац-Краљево-Чачак), је значајан западно-моравски коридор који се поклапа са правцем европског пута Е-761 и представља везу ауто-пута Београд-Ниш и будућег аутопута Београд - Јужни Јадран (веза на позицији Чачак-Пожега), систем лонгитудиналних веза које везују Румунију и Бугарску са Србијом.

Крушевац има већу густину путне мреже него република Србија.

 

Структура категорисаних путева
Категорија пута Дужина Савремени коловоз
км км %
Магистрални пут 21 21 100
Регионални пут 138 138 100
Локални пут 293 172 59
Укупно 452 331 73

 

Град се налази на раскршћу више регионалних путева,а укупно имамо 68 општинских путева.